نظم الهی در عین بی نظمی جهان

نظم الهی در عین بی نظمی جهان.

مسیر رشد و تحول مسیر ابدی ست

مسیر رشد و تحول مسیر ابدی ست.

قدر و ارزش غم های خودمان را بدانیم اما با آنها نمانیم

دعای سال نو

برایتان ازخداوند می خواهم که در سال جدید غمگین نشوید

این دعایی بود که یکی از همسفران عزیز مسیر زیبای تحول برای دوستانش در گروهش گذاشته بود

این دعا من را به تعمق واداشت

وتصمیم گرفتم فایلی براتون آماده کنم.

فایل رو با دقت گوش کنید و احساس و تجربه تان را از گوش کردن به این فایل در همین بخش حتما برام ارسال کنید.

ماهرگز تنبیه نمی کنیم و تنبیه نمی شویم ،ما تنها بهاپرداخت می کنیم

یک پیامی از یکی از عزیزان دیدم مبنی بر اینکه استاد حق دارند مارا تنبیه کنند

این پیام مرا به فکر فروبرد .

اینکه به راستی کلمه تنبیه ازکی و از کجا وارد دایره لغات ما گشت.؟

به راستی این کلمه چه معنایی دارد.به راستی این کلمه چه قدرت و انرژی دارد ؟

ازکلام تو برتو حکم می شود.

چقدر واژه ها دارای انرژی و فرکانس های متفاوتی هستند . بعضی از کلمان به انسان قدرت و انرژی می دهند و برخی کلمات از انسان قدرت و انرژی می گیرند

درصورتی که ممکن است معنای یکسانی داشته باشند.

آن چیزی که در به کاربردن کلام در زندگی ما مهم است چیست ؟

آیا معنای کلمات است؟

خوب می دانیم که چگونه کلام ما بر زندگی مان تاثیرمی گذارد

پیرو همین تصمیم گرفتم این فایل صوتی را برایتان آماده کنم و برایتان قرار دهم تا آن را گوش کرده و وارد بازی زندگی خودتان کنید.

آ؛نچه من از شما می خواهم این است که بازیکن قدر و توانمند و آگاهی در زمین بازی زندگی خودتان باشید و تا آنجایی که زمان داشته باشد تلاش می کنم که در این مسیر زیبا و روشن تحول در کنارتان باشم.

فایل را بادقت گوش کنید و در همین بخش حتماحتما حتما احساس و دستاوردتان را از گوش کردن به این فایل برایم ارسال کنید .

برایم بنویسید که با گوش کردن به این فایل چه تجربه و چه احساسی را تجربه کردید و چه تصمیم جدیدی برای زندگی خودتان گرفتید.

منتظر دستاوردها و احساس تان از گوش کردن به این فایل هستم.

دوستتان دارم

صنم رشیدی

قولنامه بهترین سال زندگی من

مهم نیست که سال نود و پنج را چطورشروع کردی و چطور تمام کردی

مهم این است که سال نود و شش را به گونه ای متفاوت شروع کنی.

و سال نود وشش را به بهترین سال زندگیت تبدیل کنی

و به خودت و به جهان قول دهی

و قولنامه ات را در همین بخش با بکاربردن تمام تکنیکهایی که تا کنون آموختی ثبت کنی

قسم نامه

تو تعهد داده ای که سال ۹۶ بهترین سال زندگیت باشد

حال قدم سوم را برا ی پایبندی به این تعهد باید برداری .

بعد از اینکه فایل را کامل گوش کردی و قدم سوم را برداشتی درهمین بخش حتما احساس و تجربه ات را از این فایل و از برداشتن قدم سوم برایم ارسال کن.

قدم سومت را هم در همین بخش بصورت پیامی جداگانه از دستاورد و احساس و تجربه ات از این قدم ارسال کن تا با ارسال آن و عمومی کردن قدم سومت انرژی بیشتری از جهان برای همراهیت دریافت کنی.

موفقیت و تحول درون

دوره آموزشی موفقیت و تحول درون

دانشجویان عزیز، تمرینات و نتایج دوره موفقیت و تحول درون را در بخش نظرات درج نمایید

چالش زنان

چالش زنان

الگوی مالی

الگوهای مالی

الگوهای مالی