اگر من بخواهم می توانم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/اگرمن-بخواهم،-می-توانم.mp3


چالش در روابط

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/چالش-در-روابط.mp3


ارتباطات سرنوشت ساز

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/ارتباطات-سرنوشت-ساز.mp3


با خودخواهی ببخش

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/با-خودخواهی-ببخش.mp3


فرکانس وابستگی

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/فرکانس-وابستگی.mp3