اولین اقدام

گزارش ارسال اولین اقدام

آقای دانا

آقای دانا

آقای دانا از امروز وارد زندگی شما می گردد.

آقای دانا مرد نیست.
آقای دانا زن نیست.

آقای دانا از امروز فعالیت خودش را بسیار جدی  در راستای همراهی و کمک و خدمت به شما عزیزان برای راحت حل کردن چالش های تان شروع می کند.
آقای دانا گیوه های خود را به پا کرده تا به تمام عزیزانی که قیام کردند تا بینش و جهان بینی متفاوت تر و عمیق تری در زندگی خود تجربه کنند و از قدرتمندترین ابزارهای جهان هستی برای رسیدن به اهدافشان بهره ببرند کمک کند تا هر چه سریعتر به آن جهان بینی دست پیدا کنند.

آقای دانا هر بار با مطرح کردن چالشی

شما و جهان بینی تان را به چالش می کشد و درنهایت در آن چالش که می تواند چالش تو هم باشد بهترین جهان بینی را بهت هدیه می دهد.

اگر میخواهید با آقای دانا همراه باشید.
اورا دنبال کنید.