با خودخواهی ببخش

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/با-خودخواهی-ببخش.mp3


فرکانس وابستگی

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/فرکانس-وابستگی.mp3


از کشتی بیاموز

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/از-کشتی-بیاموز.mp3


رویاهات رویا نیستند

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/رویاهات-رویا-نیستند.mp3