تحریم ناله و نفرین

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/تحریم-ناله-و-نفرین.mp3


جایگاه خطرناک

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/جایگاه-خطرناک.mp3


جذب رفتارهای بد دیگران

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/جذب-رفتارهای-بد-دیگران.mp3


علت سرد شدن روابط

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/علت-سرد-شدن-روابط.mp3


اگر خدا بخواهد

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/اگر-خدا-بخواهد.mp3


طبیعی بودن ناخواسته

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/طبیعی-بودن-ناخواسته.mp3