از کشتی بیاموز

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/از-کشتی-بیاموز.mp3


رویاهات رویا نیستند

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/رویاهات-رویا-نیستند.mp3


تحریم ناله و نفرین

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/تحریم-ناله-و-نفرین.mp3


جایگاه خطرناک

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/جایگاه-خطرناک.mp3


جذب رفتارهای بد دیگران

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/جذب-رفتارهای-بد-دیگران.mp3