فایل سوره انعام آیه 104 تا 107

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/انعام-104-تا-107.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت دهم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره11.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت نهم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره10.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت هشتم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره9.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت هفتم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره8.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت دوم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره3-2.mp3


اگر من بخواهم می توانم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/اگرمن-بخواهم،-می-توانم.mp3


چالش در روابط

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/چالش-در-روابط.mp3