مقالات آکادمی جذب صنم رشیدی


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت ششم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره7.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت پنجم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره6.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت چهارم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره5-1.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت دوم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره3-2.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت سوم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره4.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت اول

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره1.mp3


اگر من بخواهم می توانم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/اگرمن-بخواهم،-می-توانم.mp3


چالش در روابط

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/02/چالش-در-روابط.mp3