مقالات آکادمی جذب صنم رشیدی


|عجاز در روابط قسمت اول

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/04/اعجاز-در-روابط-قسمت-اول.mp3 🔰 اعجاز در روابط (قسمت اول) 💯 سم کشنده در روابط…. 🎯 روابطتان را سمی نکنید…… 💫 این ویس را برای دوستان و عزیزانت که می خواهی به آنها کمک کنید حتما بفرست… 💯 @sanamrashidi


روی خودت حساب کن

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/04/روی-خودت-حساب-کن.mp3 🔰 روی خودت حساب کن 💯 دروغ بزرگ خدا خواسته…. 🎯بهشت را به بها دهند. 👌جهان کشکی نیست ! 💫 این ویس را برای دوستان و عزیزانت که می خواهی به آنها کمک کنید حتما بفرست…


نیاز با اشتیاق

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/04/نیاز-یا-اشتیاق.mp3


به خودمان بیایم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/به-خودمان-بیاییم.mp3


همدیگر را زیر پاهایمان له نکنیم

🔰 همدیگر را زیر پاهایمان له نکنیم!…. http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/همدیگر-را-زیر-پاهایمان-له-نکنیم-.mp3 👌 گاهی خیلی زود دیر می شود….. 💯امروز دست در دست هم دهیم ، شاید فردا دیر باشد! ✅ به کمپین همدیگر را زیر پاهایمان له نکنیم بپیوندید…. 💫 این ویس را حداقل به ١٠نفر از دوستان و عزیزانت بفرست….


فایل عشق را جاری کن

  http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/عشق-را-جاری-کن.mp3 🔰 عشق را جاری کن….   💯 چه کسی گفته مرد نباید گریه کرده !!   ✅ به کمپین عشق را جاری کن بپیوندید….   💫 این ویس را برای دوستان و عزیزانت که می خواهی به آنها کمک کنید حتما بفرست…   نظرات و تجربیات خود از تجربه عشق را جاری کن را به لینک زیر ارسال کنید👇


فایل سوره انعام آیه 104 تا 107

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/انعام-104-تا-107.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت دهم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره11.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت نهم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره10.mp3


نظر و تجربه مهشاد کوچولو همسفر دوره استادی جذب قسمت هشتم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/03/نظر_و_تجربه_مهشاد_کوچولو_همسفر_دوره9.mp3


jQuery(document).ready(function(){ });