نوشته‌ها

تبدیل موانع به فرصت

موانع را به فرصت تبدیل کنید

تبدیل موانع به فرصت

تبدیل موانع به فرصت یکی از اصلی ترین پیش نیاز های موفقیت است.
ازرفتارهای ناگوارومتشنج دیگران فرارنکنید.به این نکته توجه کنید که آنها تنها با جسم شما گفتگو می کنند و مادامی که مایل نباشید نمی توانند باهستی واقعی و ارزشمندتان ارتباط برقرارکنند.

شایدبتوانید برای اولین باراولوهیت و ربانیت رادروجودشان  مشاهده کنید.

اگردرشرایط روحی ناگواری دست به گریبان هستید از موانع و آزردگی و رنجش به عنوان فرصتی برای اتصال به هستی باطنی خویش بهره جویید.مشاهده کنید که امروز چندبارمی توانید واکنشهای نامساعد درون خویش را برای خود و دیگران متبرک کنید و حوادث و رویدادهای ناگوار را به دیده فرصت بنگرید.

مقاله پیشنهادی : اپرا وینفری، مجری میلیاردر سیاه پوست

نگرش فاقد خرده گیری و ملامت را درتمام برخوردهای زندگیتان تجربه وتمرین کنید.ازانتقادخودودیگران دست بردارید و ازقید وبند آن خلاص شوید. درنهایت  به موهبت ها و فرصت هایی که پیش از این آن را موانع تلقی می کردید چشم بگشاییدودر عالم بیداری مانند عالم رویا موانع را به فرصت ها تبدیل کنید.

صنم رشیدی