به قول هایتان احترام بگزارید

احترام به قول ها یکی از ملزومات موفقیت می باشد با این روش سپاسگذاری شما یاد میگیرید چگونه به قول هایتان احترام بگذارید و موفق شوید به قول هایتان احترام بگزارید چیزی که می گویید خیال دارید انجام بدهید، انجام بدهید برای احترام گذاشتن به خود واقعی تان لازم است آنچه را که می گویید خیال دارید انجام بدهید، به راستی انجام بدهید. به این ترتیب، شما به کلام خود اعتماد خواهید کرد و بیش از پیش با خواسته های قلبی تان [...]