نظر و تجربه استادی جذب

یک واحد آپارتمان خریدم هم خودم و هم همسرم ازین جذب تو شوکیم . دوماهه با کانال آشناشدم تمام ویس ها را گوش می کردم و بهشون عمل کردم.http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نظر-و-تجربه-استادی-جذب.mp3 لینک دانلود


ابزار دشمنی ذهن

روزی که یک عزیزی به خاطر شرایط دردناک مالی اش از آموزش های صنم رشیدی محروم شود روز مرگ صنم رشیدی است در این ویس پرده از حقیقتی برات برداشتم که باید حتما بدانی!!! روزی که حتی یک ساندویچ همبرگر نمی توانستم بخرم و فلافل می خریدم… http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/ابزار-دشمنی-ذهن.mp3 لینک دانلود


نجات خویش قسمت دوم

http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2019/01/نجات-خویش-قسمت-دوم.mp3


چرا با وجود اینکه برای رسیدن به خواسته هایم خیلی تلاش می کنم اما به آنها نمی رسم؟

چرا با وجود اینکه برای رسیدن به خواسته هایم خیلی تلاش می کنم اما به آنها نمی رسم؟ http://sanamrashidi.com/wp-content/uploads/2018/09/Brake-past.mp3


jQuery(document).ready(function(){ });